Bây giờ là: 20:18 ICT Thứ ba, 11/08/2020

Danh mục Site:

Website liên kết khác

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

global block pictures in albums

Tập thể chuyên môn Sinh - Hóa - Địa TrườngTHCS Chiềng Sinh - Do cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy...
Tại lễ Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Học sinh say mê học tập
Tại Hội thảo chuyên môn cụm trường THCS Chiềng Sinh

Xem toàn bộ album: Trường lớp

Menu chính:


Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chiềng Sinh đang lao động vệ sinh, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh nCoV


Ngày 07/02/2020 chi bộ trường THCS Chiềng Sinh đã tổ chức thành công đại hội chi khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2023


Theo Kế hoạch thực hiện đề Cụm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 tại Trường THCS Chiềng Sinh thực hiện chuyên đề cụm


Bổ sung kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn


Từ ngày ngày 25/4 đến ngày 26/4/2016 đoàn đánh ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm việc tại trường THCS Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

prev pause next

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2019-2020

Thứ ba - 08/10/2019 10:33
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2019-2020
  PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHIỀNG SINH                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:      /KH-THCS
                                                                                                                             Chiềng Sinh, ngày      tháng 9  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
Trường THCS Chiềng Sinh năm học 2019-2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Chỉ thị số: 6186/CT-BGDĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp các ngành về việc tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến
Căn cứ vào điều kiện thực tế và kết quả thực hiện phong trào thi đua năm học 2018-2019, Trường THCS Chiềng Sinh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhà trường, của ngành đã đề ra.                             
- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ Văn phòng chủ động và kịp thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập và nhân rộng.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường.
- Tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được rèn luyện, phát triển trong môi trường thuận lợi, có điều kiện phát huy cao nhất khả năng trong học tập, rèn luyện  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Tạo nên phong trào thi đua học tập, làm theo gương người tốt, việc tốt trong nhà trường. Góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong trường học.
2. Yêu cầu
Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện đồng bộ với sự tham gia tích cực của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
Các điển hình tiên tiến phải thực sự uy tín tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong nhà trường và trong ngành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể CC-VC học sinh, gắn với thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vân đông, phong trào thi đua trong năm học.
2. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và những nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chỉ thị số: 6186/CT-BGDĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp tục phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020
3. Phổ biến, giới thiệu, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua, được quần chúng nhân dân và tập thể suy tôn để có kế hoạch bồi dưỡng và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng.
4. Nhà trường chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn trường,
III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ
Các đoàn thể, tổ chuyên môn cần tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu nêu gương học tập các điển hình để nhân rộng, bên cạnh những điển hình tiên tiến đã có cần chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước được tập thể suy tôn để có kế hoạch biểu dương và đề nghị các hình thức khen thưởng kịp thời, cụ thể:
1. Đối tượng, tiêu chí chung
Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý; là nhân tố có uy tín, sự nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của nhà trường, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Việc bình chọn gương điển hình tập trung ưu tiên các cá nhân có kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp trường và trong các hội thi do các cấp, ngành tổ chức như hội thi KHKT, dạy học tích hợp, ƯDCNTT,.....
2. Tiêu chí mô hình, gương điển hình tiên tiến cụ thể
Ngoài tiêu chí chung, gương điển hình tiên tiến cần có các tiêu chí sau:
Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín, năng động, sáng tạo trong công tác, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan…
Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đạt thành tích nổi bật trong việc thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của nhà trường và của các cấp, ngành. Căn cứ vào kết quả cụ thể: Giáo viên giỏi các cấp, kết quả làm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi… Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          Riêng đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của nhà trường; thực hiện tốt các chức trách được giao, nói đi đôi với làm; luôn chỉ đạo tốt và gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; là người có uy tín với đồng nghiệp, gương mẫu thực hiện chế độ công tác, hội họp, thông tin báo cáo đúng quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là gương điển hình tiên tiến phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền:
Cấp ủy, chính quyến, Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Chi đoàn, Liên đội, Ban nữ công.... thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho CC-VC và học sinh về vị trí, vai trò quan trọng của công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
2. Phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến
Các đoàn thể, tổ chuyên môn căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của bộ phận mình gửi danh sách đăng ký về Hội đồng thi đua - khen thưởng của nhà trường
- Bình chọn và xét khen thưởng gương điển hình tiên tiến
Hằng kỳ, hằng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng tổ chức bình chọn để biểu dương, khen thưởng đối với các gương điển hình tiên tiến đã đăng ký, bồi dưỡng nhân rộng nhằm biểu dương, tôn vinh.
Lựa chọn gương điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất cả tập thể và cá nhân, có khả năng nhân rộng, Hội đồng thi đua lập danh sách đăng ký và báo cáo Phòng GD&ĐT đề nghị biểu dương, khen thưởng.
3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng.
- Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện và lựa chọn, các đoàn thể, tổ chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng.
- BCH công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, BT chi đoàn, TPT đội làm tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng, công tác biểu dương khen thưởng gương điển hình;
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và hồ sơ vinh đề nghị vinh danh gương điển hình tiên tiến trong năm gửi các cấp có thẩm quyền xen xét và khen thưởng.
4. Biện pháp thực hiện.
- Các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng gương điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.
- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương sáng người tốt, việc tốt trên các bản tin, trên trang thông tin điện tử của trường. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng có hiệu quả mô hình, gương điển hình.
V. CÔNG TÁC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
1. Hàng năm,nhà trường xem xét việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng. Chủ động tổ chức các hình thức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến hàng năm tại trường.
2. Việc đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện cùng với việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng năm.
3. Các gương điển hình được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của nhà trường hoặc được tôn vinh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng Tập thể, các cá nhân điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2019-2020
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến; đồng thời gửi danh sách đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến kèm theo kế hoạch về Hội đồng thi đua, khen thưởng trường đúng thời gian quy định.
2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn cần tập trung xây dựng và lựa chọn được các mô hình, gương điển hình tiên tiến; làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu học tập các điển hình để nhân rộng.
3. Giao cho bộ phận phụ trách thi đua, khen thưởng theo dõi, đôn đốc các đoàn thể, các tổ chức cá nhân triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của trường THCS Chiềng Sinh năm học 2019-2020. Yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch./
     Nơi nhận:
       - Phòng GD&ĐT (b/c);
       - Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân (th/h);
       - Lưu: VT.
 
 
 
 
                                          HIỆU TRƯNG
 
 
 
                                           Ngô Thị Hoa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách album ảnh:

CHUYÊN MÔN
Những hình ảnh về hoạt động chuyên môn của trường THCS Chiềng Sinh

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com